ข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด
ข้อกำหนดการใช้งาน กอทช่า!มอลล์
ข้อ 1(นิยาม)
 1. (1)“กอทช่า!มอลล์” หรือ “บริการ” หมายถึง บริการซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนตั๋วลด หรือผลิตภัณฑ์บนเว็บไซท์ ซึ่งทำการและจัดให้โดยบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด “ผู้ประกอบการ”
 2. (2)นอกจากสิ่งอื่นๆแล้ว “บริการ” ยังรวมถึงเกมล็อตเตอรี่ ซึ่งสร้างชุดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับของเล่นแคปซูลขึ้นบนจอภาพโดยระบบไฟฟ้า (ของเล่นแคปซูลถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องซึ่งปล่อยแคปซูลที่บรรจุชิ้นของออกมาแบบไม่มีกฎเกณฑ์ เช่น ของเล่น เมื่อผู้ใช้หยอดเหรียญหรือเหรียญและหมุนคันโยกที่เกี่ยวข้อง) และจัดคูปองอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะชิ้นของให้แก่ผู้ใช้
 3. (3)“เหรียญ” หมายถึง เหรียญที่กำหนดให้แก่ร้านที่เข้าร่วม หรือสำหรับการใช้ ร่วมกัน ซึ่งในกรณีของกอทช่า!มอลล์ เป็นเหรียญเสมือนจริง ซึ่งอาจใช้ได้เมื่อถูก โยนเข้าไปในของเล่นแคปซูล
 4. (4)“คูปอง” หมายถึง สื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้สิทธิพิเศษบางอย่างแก่ สมาชิก เช่น คูปองส่วนลด คูปองบริการ และรวมทั้งสิ่งจูงใจที่เปลี่ยนการ ตัดสินใจหรือการกระทำของสมาชิก
 5. (5)“สมาชิก” หมายถึง ผู้ใช้ ซึ่งใช้ระบบงานหลังจากที่ตนได้ยอมรับข้อ กำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว และได้ทำตามกระบวนการลงทะเบียนข้อมูล ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเมื่อได้รับสมาชิกภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับ บริการ เสร็จสิ้นแล้ว
 6. (6)“ข้อมูลสมาชิก” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนโดยสมาชิก
 7. (7)“ข้อมูลของผู้เล่น” ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ หมายถึง ข้อมูลที่สมาชิกถืออยู่ เฉพาะตัวบนเซิร์ฟเวอร์ของระบบงาน และข้อมูลที่ถูกส่งหรือได้รับผ่านบริการ (เช่น ประวัติการใช้งาน)
 8. (8)“ชิ้นของ” หมายถึงชิ้นของดิจิทัล (เช่น ข้อมูล) ซึ่งสมาชิกอาจได้มาโดยผ่าน บริการ
 9. (9)“ร้านที่เข้าร่วม” หมายถึง วิสาหกิจ หรือร้านที่เข้าร่วมในบริการ
ข้อ 2(ข้อกำหนดการใช้งาน)
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ นำไปใช้ระหว่างผู้ประกอบการกับสมาชิก
ข้อ 3(ข้อมูลของผู้เล่น)
 1. สมาชิกอาจสร้างข้อมูลของผู้เล่นชุดหนึ่งบนเซิร์ฟเวอร์ของระบบงานที่ ผู้ประกอบการจัดให้
 2. สมาชิกจะสร้างหรือจัดการข้อมูลของสมาชิกหลายรายไม่ได้ ถ้าผู้ประกอบการเห็น ว่าสมาชิกคนหนึ่งได้สร้างหรือจัดการข้อมูลของผู้เล่นหลายราย ผู้ประกอบการอาจ ยกเลิกข้อมูลของผู้เล่น และสมาชิกภาพของสมาชิกทั้งหลายที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของ ผู้เล่นนั้นโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการอนุมัติจากสมาชิกเหล่านั้น
 3. ผู้ประกอบการจะไม่รับคำขอใดๆที่จะโอนข้อมูลของผู้เล่นทั้งหมดหรือบางส่วนไป ให้แก่ข้อมูลของผู้เล่นอื่น ไม่ว่าจะมีเหตุผลอย่างใด
 4. สมาชิกจะให้ยืม ขาย หรือขายต่อซึ่งข้อมูลของผู้เล่นของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อกำไร เงินสด หรือเงินสกุลอื่น หรือเหรียญใด ซึ่งรวมทั้งเงิน สกุลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้
ข้อ 4(การใช้งานคูปอง)
 1. สมาชิกอาจใช้งานคูปองที่ตนได้มาด้วยการป้อนข้อมูลที่จำเป็น
 2. คูปองนั้นเมื่อใช้แล้วจะออกใหม่ หรือใช้ซ้ำในสภาพใดๆอีกไม่ได้
 3. สมาชิกจะรับผิดชอบราคาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาหรือการใช้ คูปอง ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการขนส่ง
 4. ถ้าสมาชิกได้มาซึ่งคูปองหรือใช้คูปองซ้ำโดยไม่เหมาะสม คูปองนั้นอาจถูกปฏิเสธ และ/หรือยกเลิกได้ ทั้งนี้สมาชิกไม่มีสิทธิทราบเหตุผลของการปฏิเสธและ/หรือการ ยกเลิก หรือทำการคัดค้านใดๆต่อการปฏิเสธและ/หรือการยกเลิกนั้น
 5. คูปองจะถูกให้ยืม ขาย หรือขายต่อให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อกำไร ไม่ได้ นอกจากนี้ ยังจะถูกเอาไปประมูลหรือประมูลอินเตอร์เน็ตไม่ได้อีก ผู้ประกอบการจะไม่ รับผิดชอบปัญหาใดๆ ซึ่งเกิดโดยการได้มาคูปองที่ไม่ถูกต้อง
ข้อ 5(การส่งจดหมายโฆษณา)
ผู้ประกอบการอาจส่งนิตยสารจดหมาย โฆษณา และวัสดุทางการตลาดอื่นๆ เกี่ยวกับ บริการให้แก่สมาชิกทางอีเมล์ได้
ข้อ 6(การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้เล่น และข้อมูลที่ได้รับมาโดยผู้ประกอบการผ่าน บริการทั้งหมด จะได้รับการจัดการตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของ ผู้ประกอบการ ซึ่งจะจัดให้ต่างหาก และสมาชิกตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบคำถามของสมาชิกเกี่ยวกับบริการ การส่งนิตยสาร จดหมาย โดยผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกของผู้ประกอบการ และดำเนินกิจการใดๆที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆที่กล่าวไปข้างต้น
ข้อ 7(การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการ)
ผู้ประกอบการจะให้บริการแก่สมาชิกตามข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ ผู้ประกอบการ อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเนื้อหาใดๆของบริการโดยจำต้องบอกกล่าวหรือ ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยสมาชิกแต่อย่างใด
ข้อ 8(การหยุด การระงับ หรือการเลิกบริการ)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการอาจหยุด หรือระงับบริการเป็นระยะเวลาที่จำเป็นระยะหนึ่งได้ หรือจะเลิกบริการโดยประการอื่นใดโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่สมาชิกก็ได้ และผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นผลของการกระทำดังกล่าว ได้แก่

 • การบำรุงรักษา หรืองานอื่นใดๆของหรือบนระบบ
 • เหตุสุดวิสัยไฟไหม้ สงคราม การจลาจล ความวุ่นวายของประชาชน หรือ เหตุการณ์ใดๆที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา
 • ปัญหาใดๆในระบบของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของโครงสร้างในการให้บริการ การหยุดชะงักของไฟฟ้า หรือปัญหาอื่นใด ในเครือข่าย หรือ
 • หตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบในทางปฏิบัติการหรือทางเทคนิคของบริการ
ข้อ 9(การปฏิเสธความรับผิด)
 1. ผู้ประกอบการไม่ให้การรับประกันในเรื่องความถูกต้องหรือความเพียงพอของ ชุดคูปองใดๆ หรือในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หากมีปัญหา ใดๆเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับร้านที่เข้าร่วมใดๆ หรือบุคคลภายนอกใดๆเกี่ยวกับ การใช้บริการหรือเนื้อหาของคูปอง สมาชิกรายนั้นจะต้องแก้ปัญหาโดยตรงกับ ร้านที่เข้าร่วม หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในทันที และผู้ประกอบ ทั้งนี้การจะ ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆทั้งสิ้น
 2. เมื่อมีปรากฏแก่ผู้ประกอบการว่ามีคูปองที่ไม่เหมาะสม ผู้ประกอบการอาจลบคูปอง ดังกล่าวทิ้งไปด้วยดุลพินิจของตน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับการ อนุมัติใดๆจากร้านที่เข้าร่วม หรือไม่ต้องแจ้งเหตุผลของการกระทำดังกล่าว สิทธิ ทั้งหมดของสมาชิก ไม่ว่าจะได้รับมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ที่เกี่ยวกับคูปองที่ถูกลบทิ้งไป นั้น จะเป็นอันสิ้นผลและเป็นโมฆะ สมาชิกไม่มีสิทธิที่จะทราบเหตุผลของการลบทิ้ง คูปอง หรือที่จะคัดค้านใดๆต่อการลบทิ้งนั้น และผู้ประกอบการจะไม่ยอมรับความ รับผิดใดๆทั้งสิ้นเพื่อการดังกล่าว
 3. ผู้ประกอบการจะไปรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สมาชิกต้อง ตกอยู่ภายใต้การจำหน่ายออกใดๆโดยเว็บไซต์อื่นใด หรือบุคคลภายนอกใดๆ อันเป็น ผลจากการใช้บริการ
 4. ผู้ประกอบการจะไปรับผิดต่อสมาชิกเพื่อการหยุดชะงัก การระงับ การเลิก หรือการ ไม่เพียงพอของหรือในบริการ อันเนื่องมาจากปัญหาในระบบหรือสายการสื่อสาร หรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว
 5. ผู้ประกอบการไม่ให้การรับประกันว่าจดหมายหรือเนื้อหาที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ โดเมน หรือระบบของบริการจะไม่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอันตรายใดๆ และจะไม่ชดใช้เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือปัญหาที่สมาชิกได้รับ
 6. ถ้าผู้ประกอบการยืนยัน โดยผ่านวิธีการที่กำหนดไว้ ว่าสิ่งที่ระบุลักษณะประจำตัว และข้อมูลอื่นๆที่ป้อนเข้าไปตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ ผู้ประกอบการจะถือว่าบุคคล ที่ป้อนข้อมูลเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหาย ใดๆที่สมาชิกอาจได้รับถ้าบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกใช้บริการโดยมิชอบอันเนื่องจาก โจรกรรมหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยมิชอบ หรือเนื่องมาจากสภาพการณ์อื่นๆ
ข้อ 10(การกระทำต้องห้าม)
 1. ในระหว่างการใช้บริการ สมาชิกจะต้องไม่:
  1. (ก) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเมื่อลงทะเบียนเพื่อใช้ ยื่นคำขอใช้ หรือเปลี่ยนข้อมูลที่ ลงทะเบียนไว้
  2. (ข) โอนสมาชิกภาพของตนไปให้แก่บุคคลภายนอก หรืออนุญาตให้ บุคคลภายนอกใช้สมาชิกภาพของตน
  3. (ค) โอนสถานะของสมาชิกภาพของตนให้แก่บุคคลภายนอก
  4. (ง) สร้างข้อมูลของผู้เล่นใดๆหลายรายทับซ้อน
  5. (จ) เลือกปฏิบัติต่อหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
  6. (ฉ) ทำลายชื่อเสียง หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือความเชื่อถือของบุคคลอื่น
  7. (ช) ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทางจิตวิทยาต่อบุคคลอื่น
  8. (ซ) แอบอ้างเป็นผู้ประกอบการ ลูกจ้างของผู้ประกอบการ หรือบุคคลภายนอก ใดๆ หรืออ้างความเท็จเกี่ยวกับความมีอยู่ของความเป็นพันธมิตรหรือการอยู่ใน เครือของผู้ประกอบการ หรือบุคคลภายนอกใดๆ
  9. (ฌ) ถ่ายทอด โพสต์ หรือส่งข้อความ ภาพ วีดิทัศน์ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆอันเป็น สิ่งลามก หรือรุนแรง
  10. (ญ) ฝ่าฝืนมาตรฐานความดีงาม
  11. (ฎ) กระทำการที่เป็นการข่มขู่
  12. (ฏ) ติดตาม หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดที่ทำให้ผู้อื่นอึดอัด
  13. (ฐ) ละเมิดสิทธิเชิงทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตร สิทธิการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์) ของผู้ประกอบการ หรือ บุคคลภายนอกใดๆ
  14. (ฒ) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการชักชวน การขาย การประชาสัมพันธ์ หรือการ โฆษณาโดยใช้ ภายใน หรือโดยเกี่ยวข้องกับระบบงาน หรือบริการ โดยมิได้รับ การเห็นชอบจากผู้ประกอบการ
  15. (ณ) ใช้บริการเพื่อผลกำไรโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ประกอบการ
  16. (ด) เก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
  17. (ต) เปิดเผย โพสต์ ถ่ายทอด หรือส่งจดหมายขยะ
  18. (ถ) เข้าถึงเซิฟเวอร์ของผู้ประกอบการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต
  19. (ท) เปิดเผย โพสต์ ถ่ายทอด หรือส่งไวรัส หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันที่ทำลาย อุปกรณ์ของผู้ประกอบการ หรือบุคคลภายนอก
  20. (ท) เปิดเผย โพสต์ ถ่ายทอด หรือส่งไวรัส หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันที่ทำลาย อุปกรณ์ของผู้ประกอบการ หรือบุคคลภายนอก
  21. (ธ) ฉวยเอาประโยชน์จากความบกพร่องใดๆของบริการโดยเจตนา
  22. (น) วิเคราะห์ ทำเลียนแบบ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือเกี่ยวข้อง กับการใช้ประโยชน์อย่างอื่นจากซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ใช้ในบริการ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน
  23. (บ) เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ หรือ กระบวนการปฏิบัติการของผู้ประกอบการ
  24. (ป) เกี่ยวข้องกับการกระทำที่แทรกแซงการปฏิบัติการของบริการโดย ผู้ประกอบการ
  25. (ผ) เกี่ยวข้องกับการกระทำใดที่แสดงถึงการฝ่าฝืนมรรยาท หรือที่ผู้ประกอบการ ถือว่าไม่เหมาะสมโดยประการอื่น
  26. (ฝ) เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆที่ผู้ประกอบการได้ห้ามโดยชัดแจ้งภายในบริการ หรือ
  27. (พ) พยายามเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเกี่ยวข้องกับการ กระทำที่คล้ายคลึงกันกับการกระทำใดๆที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการ กระทำใดๆที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่ผู้ประกอบการได้ลงความเห็นโดยประการอื่น ว่าไม่เหมาะสม
 2. ถ้าผู้ประกอบการ หรือบุคคลภายนอกใดๆได้รับความเสียหายอันเป็นผลจากการ กระทำของสมาชิกรายใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ สมาชิกดังกล่าวต้องรับผิด ตามกฎหมายอย่างสูงสุดโดยไม่คำนึงว่าสมาชิกภาพของบุคคลนั้นในบริการจะถูกยึด หรือไม่
อ 11(ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล, การได้มาและการใช้ประวัติการกระทำ)
 1. สมาชิกให้ความเห็นชอบไว้ล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการ (1) ที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ วันเกิด และถิ่นที่อยู่ ที่สมาชิกให้ไว้โดยการใช้ระบบงาน และบริการ และประวัติการกระทำของสมาชิกในระบบงาน (2) ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เท่าที่จำเป็นในการจัดให้ซึ่งระบบงานและบริการ และ (3) ที่จะใช้ (รวมถึงการเปิดเผย หรือการจัดให้แก่บุคคลอื่น) โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาของสัญญานี้ ซึ่งข้อมูลเชิงสถิติ ดังกล่าวที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล หรือประวัติการกระทำใน รูปแบบและลักษณะที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ดูระบุตัวสมาชิกเป็นรายบุคคลได้
 2. ถ้าสมาชิกเปิดเข้าและใช้ระบบงาน เมื่อได้ระบุตัวบุคคลแล้ว ผู้ประกอบการอาจ แจกจ่ายหรือแสดงให้สมาชิกดูการโฆษณา และข้อมูลอื่นๆ และจัดระบบงานและ บริการให้แก่สมาชิกโดยผ่านการใช้ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และประวัติการกระทำ (ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะได้มาก่อนหรือหลังจากได้รับความเห็นชอบกับข้อกำหนดการใช้ เหล่านี้) และสมาชิกให้ความเห็นชอบกับข้อความข้างต้นล่วงหน้า
 3. ผู้ประกอบการจะไม่เปิดเผยหรือจัดให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลใดๆที่อนุญาตให้ ผู้ดูสามารถระบุตัวสมาชิกเป็นรายบุคคลได้ เว้นแต่การเปิดเผยหรือการจัดให้นั้นเป็น สิ่งที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ทำ
ข้อ 12(การระงับการให้บริการ และการลบทะเบียนสมาชิก)
 1. สมาชิกรายใดที่ประสงค์จะเลิกใช้บริการ จะต้องยกเลิกการลงทะเบียนการใช้ บริการด้วยตนเอง ในการยกเลิก ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่คืน หรือทำการอื่นใดใน เรื่องเหรียญ หรือความรับผิดอื่นๆที่สมาชิกได้มาหรือใช้ไปเรียบร้อยแล้ว
 2. ถ้าสมาชิกมีข้อคัดค้านต่อข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ หรือการเปลี่ยนแปลงใน ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ หรือต่อเนื้อหาของบริการ ทางแก้ไขเยียวยาอันจะเรียกร้อง จากผู้ประกอบการให้จำกัดอยู่เฉพาะการยกเลิกการใช้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ประกอบการอาจไม่ให้บริการต่อไปทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการ เห็นชอบจากสมาชิกใดๆ และลบทะเบียนสมาชิกภาพและข้อมูลของผู้เล่นของบุคคล ดังกล่าว และทำให้ไร้ผลไปซึ่งการสมัครใช้บริการของบุคคลนั้น ถ้าผู้ประกอบการมี ความเห็นหรือยืนยันว่า:
  1. (1) สมาชิกได้กระทำการใดๆที่ต้องห้ามตามข้อ 10
  2. (2) สมาชิกได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้ข้อใดๆ
  3. (3) สมาชิกหรือผู้ใช้ลงทะเบียนไม่มีอยู่จริง
  4. (4) สมาชิกตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมายโดยประการอื่น
  5. (5) ไม่เหมาะสมที่จะอนุญาตให้สมาชิกใช้บริการต่อไป หรือ
  6. (6) สมาชิกไม่เปิดเข้าใช้บริการเป็นเวลา 5 ปี และสมาชิกไม่มีสิทธิทราบเหตุผล ของการกระทำที่ได้ทำไป หรือคัดค้านการกระทำนั้น
 4. ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิก อื่นใดได้รับ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ประกอบการตามข้อก่อนหน้า หรือการไม่ กระทำการตามข้อก่อนหน้า
ข้อ 13(ความรับผิดเพื่อความเสียหาย)
 1. สมาชิกต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆที่ตนอาจก่อให้เกิดขึ้นในขณะที่ใช้บริการ แก่ร้านที่เข้าร่วมใดๆ สมาชิกอื่นๆ และบุคคลภายนอกใดๆ
 2. สิทธิในการเรียกร้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเรียกค่าเสียหาย ที่สมาชิกอาจมีต่อ ผู้ประกอบการจะหมดไปถ้าไม่ได้ใช้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกิดสิทธินั้นขึ้น
ข้อ 14(กฎหมายที่ใช้บังคับ)
ความสมบูรณ์ การตีความ และการใช้บังคับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ให้อยู่ใต้บังคับ ของกฎหมายไทย
ข้อ 15(เขตอำนาจศาล)
ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นตามหรือโดยเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ ให้อยู่ภายใต้ อำนาจแต่ผู้เดียวของสมาคมอนุญาโตตุลาการทางการค้าของประเทศญี่ปุ่น (The Japan Commercial Arbitration Association)
ข้อ 16(การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข)
ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเป็นครั้งคราวไปตาม ดุลพินิจของผู้ประกอบการโดยไม่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาชิก และโดยข้อนี้ สมาชิกให้ความเห็นชอบข้อความข้างต้น