นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศ
ไม่มีประกาศ
ปิด

ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบทางธุรกิจและเป็นบริษัทที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการให้บริการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จึงเล็งเห็นว่า การปกป้องข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นลำดับสูงสุด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว” ขึ้น ทีมเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนจะทุ่มเทดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และจะพยายามปรับปรุงการดำเนินงานเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนล้วนได้รับการอบรมบ่มเพาะให้ยึดมั่นในนโยบายนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า เราจะสร้างระบบบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ตลอดจนนำไปปฏิบัติใช้ รักษาไว้ และปรับปรุงพัฒนาระบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวจะได้รับการปกป้อง

1. สิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติ
นอกเหนือจากกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่รัฐบาลในประเทศกำหนด ตลอดจนระเบียบแบบแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนตัว บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ยังพยายามยึดมั่นในข้อกำหนดที่ให้ไว้ในนโยบายนี้ เพื่อให้เราดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะระบุไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับไปใช้ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์เหล่านี้ให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับไปใช้ในขอบข่ายที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น (เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากขอบข่ายที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนี้ (วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด)
3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวอย่างถูกต้อง
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางที่เที่ยงตรงและถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายในขอบข่ายที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น
4. การมอบข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลภายนอก
เมื่อบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่บุคคลใดๆ มอบให้แก่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับคำยินยอมจากบุคคลนั้นๆ แล้ว และจะดำเนินการภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด
5. มาตรการควบคุมข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะนำมาตรการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการสูญเสีย การทำลาย การดัดแปลง การรั่วไหล หรือการสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ภายใต้การดูแลและความคุ้มครองของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับผู้รับจ้างภายนอก บริษัทฯ จะคอยตรวจตราผู้รับจ้างดังกล่าวโดยใช้มาตรการที่เหมาะสม
6. การตอบกลับคำร้องเรียนและข้อสงสัยต่างๆ
ข้อสงสัยและคำร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด กรุณาส่งมายังช่องทางดังนี้

ถึง:
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคาร เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 37 เลขที่ 388
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66 (0) 2613 0600 info@trans-cosmos.co.th

วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้

 1. 1. ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้า

  • • เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อแนะนำและ/หรือให้การบริการ
  • • เพื่อให้ข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ)
  • • เพื่อให้บริการบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ
  • • เพื่อติดต่อ ประสานงาน เจรจา ดำเนินการให้บรรลุสัญญา และร้องขอการดำเนินการตามข้อผูกมัดไปยังลูกค้า
  • • เพื่อนำไปปกปิดและทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนที่จะเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกเพื่อให้นำไปประมวลผลทางสถิติต่อไป
  • • เพื่อดำเนินงานต่างๆ ที่พ้องกันหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
 2. 2. ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ

  • • เพื่อติดต่อ ประสานงาน เจรจา ดำเนินการให้บรรลุสัญญา และร้องขอการดำเนินการตามข้อผูกมัดไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ
  • • เพื่อดำเนินงานต่างๆ ที่พ้องกันหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
  • • เพื่อให้ข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ)
  • • เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อแนะนำและ/หรือให้การบริการ
 3. 3. ข้อมูลส่วนตัวที่พันธมิตรทางธุรกิจมอบหมายให้แก่บริษัทฯ

  • • เพื่อให้บรรลุข้อสัญญาที่จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจ
  • • เพื่อให้ข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ)
  • • เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อแนะนำและ/หรือให้การบริการ

  บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะดูแลข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย ภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อตกลงการจัดจ้างบุคคลภายนอก

 4. 4. ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

  • • เพื่อนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือจัดทำสื่อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ติดต่อกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 5. 5. ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์เข้าเป็นพนักงานของบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

  • • เพื่อใช้ติดต่อ ให้ข้อมูล หรือนำไปคัดกรองเพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน
  • • เพื่อให้ข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ)
  • • เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อแนะนำและ/หรือให้การบริการ
 6. 6. ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงาน

  • • เพื่อการบริหารจัดการแรงงานและบริหารจัดการบุคลากรตามมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
  • • เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานให้กับพนักงานของบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด (เช่น การประเมินภาวะสุขภาพตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)
  • • เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของการเป็นพนักงาน
  • • เพื่อนำส่งภาษี ตลอดข้อมูลและสื่ออื่นๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐ
  • • หรือ เพื่อการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
  • • เพื่อให้ข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ)
  • • เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อแนะนำและ/หรือให้การบริการ

เมื่อมีการแจ้งหรือเผยแพร่วัตถุประสงค์ใดๆ แยกต่างหากต่อสาธารณะ ข้อมูลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ลูกค้ามีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือไม่ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากทางเราไม่ได้รับข้อมูล เราอาจไม่สามารถให้บริการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้

การให้ข้อมูลส่วนตัว
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้กับบุคคลภายนอกหากยังไม่ได้รับคำยินยอม เว้นแต่เป็นไปตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด
 • • เมื่อจำเป็นต่อการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และมีอุปสรรคในการขอรับคำยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • • เมื่อมีความจำเป็นอย่างมากต่อการยกระดับสาธารณสุขหรือส่งเสริมสวัสดิการสำหรับเด็ก และมีอุปสรรคในการขอรับคำยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • • เมื่อจำเป็นต่อการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือตัวแทนภาครัฐในท้องถิ่น หรือผู้รับจ้าง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และการได้รับคำยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
การจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว
บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด อาจทำสัญญากับบุคคลอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินงานต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจัดทำข้อตกลงเพื่อกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ