ลงทะเบียน "กัจจะ" ที่ชอบ

ลงทะเบียน "กัจจะ" ที่ชอบแล้วจะปรากฏ "กัจจะ" นั้นที่ข้างบนในหน้าแรก สามารถเล่นได้ทันที

วิธีการลงทะเบียน "กัจจะ" ที่ชอบ

ลงทะเบียนโดยแตะรูปหัวใจ

เช็ครายชื่อ "กัจจะ" ในหน้าแรก แล้วแตะรูปหัวใจ (เส้นไข่ปลา) ของ "กัจจะ" ที่ต้องการลงทะเบียน

พอลงทะเบียนแล้ว รูปหัวใจจะสว่าง "กัจจะ"นั้นจะปรากฏในบริเวณ "กัจจะที่ชอบ"

ยกเลิก "กัจจะที่ชอบ"

ยกเลิกโดยแตะรูปหัวใจ

เช็ครายชื่อ "กัจจะ" ในบริเวณ "กัจจะที่ชอบ" แล้วแตะรูปหัวใจ (สีขาว) ของ "กัจจะ" ที่ต้องการยกเลิก

"กัจจะ" นั้นจะเปลี่ยนเป็น "กัจจะ" ที่ยังไม่ลงทะเบียนในบริเวณ "กัจจะที่ชอบ"

รูปหัวใจของ "กัจจะ" นั้นจะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจเส้นไข่ปลาในรายชื่อ "กัจจะ" ซึ่งเป็นยังไม่ลงทะเบียน

จำนวนสูงสุดของ "กัจจะที่ชอบ"

สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 อย่าง ถ้าต้องการลงทะเบียน "กัจจะ" ใหม่อีก ต้องลบ "กัจจะ" เก่าอย่างใดอย่างหนึ่ง

กลับสารบัญ
ไปหน้าแรก "กัจจะมอลล์"